Danubius Bróker Kft

Segítünk, ha még nincs biztosítása, de szeretne. Ha van már biztosítása, de jobbat akar. Ha nem volt biztosítása, de bekövetkezett a baj.

2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról


Az Országgyűlés a károsultak fokozott védelme, a gépjárművel okozott károk következtében abiztosítottakkal szemben támasztott megalapozott kártérítési igények megfelelő mértékű kielégítése,a biztosítási kötelezettség betartásának hatékony ellenőrzése, a biztosítatlanság csökkentése, a fogyasztói érdekek védelme, a biztosítás és a biztosítók iránti bizalom növelése, a piac biztonságos működése érdekében, figyelembe véve az Európai Unió jogszabályait, illetve azt, hogy a biztosítási piac szabályozása elveiben, színvonalában és a piaci résztvevőknek nyújtott biztonságában érje el azt a szintet, amelyet az Európai Unió a tagállamok szabályozásától megkövetel, a következő törvényt alkotja:
ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A törvény hatálya
1. § Ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, e törvény hatálya kiterjed:
a) minden magyarországi telephelyű gépjármű üzemben tartójára, továbbá más tagállami telephelyű
gépjármű - ha annak rendeltetés helye szerinti tagállama a Magyar Köztársaság - tulajdonosára, és az
általuk kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésre;
b) a külföldi telephelyű gépjármű a Magyar Köztársaság területére történő belépésének, valamint a
Magyar Köztársaság területén a fogalomban történő részvételének feltételeire;
c) a biztosítók, a kárrendezési megbízott, kárképviselő, a levelező, a Kártalanítási Számla, a Nemzeti
Iroda, a Kártalanítási Szervezet, az Információs Központ, valamint a Magyar Biztosítók
Szövetségének (a továbbiakban: MABISZ) e törvényben szabályozott tevékenységére;
d) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a továbbiakban: Felügyelet), a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítást
igazoló okirat (a kötvényt is beleértve) adatait, valamint egyéb vonatkozó
adatokat nyilvántartó szervnek (a továbbiakban: kötvénynyilvántartó szerv), a kárnyilvántartással
kapcsolatos feladatokat ellátó kárnyilvántartó szervnek, a külön jogszabályban meghatározott,
közlekedési igazgatási hatóságnak (a továbbiakban: jegyző) és a vámhatóságnak e törvényben
szabályozott tevékenységére.
2. § E törvény hatálya nem terjed ki:
a) a nemzetközi gépjármű-biztosítási - a tagállamok és más államok nemzeti irodái közötti -
megállapodásból és a kapcsolódó megállapodásokból eredő - e törvényben nem szabályozott -
feladatok ellátására;
b) a Magyar Köztársaság területén rendezett gépjárműversenyen (edzésen) részt vevő gépjárművekre
kötött felelősségbiztosítási szerződésekre;
c) arra az esetre, ha az e törvényben foglaltaktól a Magyar Köztársaság területén állomásozó vagy
áthaladó külföldi katonai gépjárművek vonatkozásában jogszabály eltérő szabályokat állapít meg.
Értelmező rendelkezések
3. § E törvény alkalmazásában:
1.
Belső Szabályzat: a Bizottság 2003. július 28-i, a 72/166/EGK tanácsi irányelvnek
a gépjárműfelelősség-
biztosítás ellenőrzésére vonatkozó alkalmazásáról szóló

2003/564/EK határozatának
függelékében foglalt, a nemzeti irodák egymás közötti kapcsolatait rendező szabályzat;
2.
biztosítási időszak:
a határozatlan tartamú szerződések esetében - a díjfizetés gyakoriságától
függetlenül - az az időtartam, amelyre a megállapított díj vonatkozik;
3.
biztosító: a biztosítókról és biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvényben
(a
továbbiakban:
Bit.
) meghatározott szervezet, amely a székhely szerinti tagállamában engedélyt
kapott a gépjármű-felelősségbiztosítási tevékenység végzésére, és a Magyar Köztársaság területén az
e törvényben foglaltaknak megfelelően a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (a továbbiakban:
biztosítás) tevékenység folytatására jogosult;
4.
biztosított:
a gépjármű biztosítással rendelkező üzemben tartója és a gépjárművet vezető személy;
5.
díjtarifa:
külön rendeletben meghatározott gépjármű-kategóriánként, és - a flotta kivételével -
bonus-malus osztályonként, egy meghatározott naptári évre vonatkozóan a biztosító által
megállapított alapdíjak és a díj meghatározásánál alkalmazható valamennyi korrekciós tényező
összessége;
6.
egyedi szerződés:
adott üzemben tartó által, egy meghatározott gépjárműre kötött, e törvénynek
megfelelő biztosítási szerződés;
7.
fedezetlenségi díj:
az adott gépjármű vonatkozásában az üzemben tartó biztosítási
kötelezettségének - a szünetelés időtartamának, valamint az üzemben tartó önhibáján kívül eső, hitelt
érdemlően igazolt okból bekövetkező díjnemfizetés időtartamának kivételével - díjfizetés hiányában
kockázatviselés nélküli időtartamára (fedezetlenség időtartama) a Kártalanítási Számla kezelőjét
megillető, általa meghatározott díjtarifa alapján utólagosan megállapított díj;
8.
forgalmi engedély:
az állandó vagy ideiglenes forgalmi engedély, az ideiglenes forgalomban tartási
engedély, valamint a lassú jármű és a négykerekű segédmotoros kerékpár (quad) igazolólapja;
9.
gépjárműflotta:
egy adott biztosítónál ugyanazon - egyéni vállalkozó, jogi személy, jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság - szerződő üzemben tartó által biztosított gépjárművek
együttesen kezelt csoportja, ha ezen gépjárművek darabszáma eléri az ötöt;
10.
gépjármű:
a közúti forgalomban való részvétel feltételeként hatósági engedélyre és jelzésre
kötelezett - a közúti közlekedés szabályairól szóló

1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet
(KRESZ) 1. számú függelékének II. b)
pontjában meghatározott - gépjármű, pótkocsi, félpótkocsi,
mezőgazdasági vontató, négykerekű segédmotoros kerékpár (quad), lassú jármű és munkagép,
továbbá a hatósági engedélyre és jelzésre nem kötelezett segédmotoros kerékpár;
11.
gépjárműverseny:
zárt versenypályán vagy a forgalom elől elzárt közúton (útszakaszon) tartott,
gépjárművek számára rendezett sportrendezvény;
12.
harmadik ország: a Bit.
-ben meghatározott fogalom;
13.
harmadik országbeli biztosító: a Bit.
-ben meghatározott fogalom;
14.
határon átnyúló szolgáltatás: a Bit.
-ben meghatározott fogalom;
15.
hozott kárelőzményi igazolás:
más tagállam által előírt kötelezettség alapján megkötött gépjárműfelelősségbiztosítási
szerződésre vonatkozó igazolás, amely tartalmazza az adott biztosítónál
nyilvántartott időszakot, valamint a szerződés hatálya alatt harmadik személyeknek okozott és a más
tagállami biztosító által az igazolás kiadásának napjáig elismert, vagy vele szemben jogerősen
megítélt kártérítések alapjául szolgáló káresetek számát, időpontját, illetve a kármentesség tényét;
16.
Információs Központ:
a gépjármű üzemeltetésével harmadik személyeknek okozott károkból
eredő kárigények érvényesítése érdekében adatok közlése és e törvényben meghatározott egyéb
feladatok ellátása érdekében létrehozott szervezet;
17.
ismeretlen gépjármű:
az a gépjármű, amely nem azonosítható, illetve utólag sem azonosítható,
mivel elhagyta a baleset helyszínét, vagy azonosító adatokkal nem rendelkezik, illetve azokat
meghamisították vagy nem felismerhetők;
18.
kárképviselő:
a határon átnyúló szolgáltatás esetében a biztosító által a gépjárműfelelősségbiztosítási
károk rendezésével, a biztosító peres és peren kívüli képviseletével megbízott,
illetve arra jogosult személy vagy szervezet;
19.
károsult:
a gépjárművel okozott kár esetén kártérítésre jogosult személy vagy szervezet;
20.
kárrendezési megbízott:
a gépjármű-felelősségbiztosítási tevékenységet végző biztosító székhely
szerinti tagállamától eltérő tagállamban működő megbízottja, aki a biztosító által biztosított gépjármű
üzemeltetésével kapcsolatban felmerült kárigényeket a károsult lakóhelye (székhelye) szerinti
tagállamban kezeli és rendezi, valamint a biztosítót a károsulttal szemben képviseli;
21.
Kártalanítási Számla (Garanciaalap):
az e törvény szerinti biztosítók által létrehozott és
folyamatosan finanszírozott pénzalap, amelynek feladata a biztosítási kötelezettség ellenére
biztosítással nem rendelkező üzemben tartó gépjárműve által vagy az e törvényben meghatározott
korlátozásokkal az ismeretlen üzemben tartó gépjárműve által, valamint az ismeretlen gépjárművel
okozott károk megtérítése, amennyiben a kötelezettségvállalás országa a Magyar Köztársaság;
22.
kártalanítási szervezet:
a gépjármű-felelősségbiztosítási tevékenységet végző biztosítók által a
székhelyük szerinti tagállamban működtetett szervezet, amelynek feladata a belföldi károsult más
tagállam területén telephellyel rendelkező gépjármű üzemeltetéséből eredően a zöldkártyarendszer
valamely országában elszenvedett kára kapcsán a károkozó biztosítója vagy annak kárrendezési
megbízottja kárrendezésének elmaradása esetén a kárigények elbírálása és kielégítése e törvényben
meghatározott esetekben;
23. kötelezettségvállalás országa: bármely fajta gépjármű biztosítása esetén a
a) telephely szerinti ország, vagy
b) baleset bekövetkezésének helye szerinti ország, amennyiben a hatósági jelzés viselésére kötelezett
gépjármű baleset részesévé vált, és nem rendelkezik érvényes hatósági jelzéssel, illetve arajtalévő
hatósági jelzés nem rendelhető, vagy már nem rendelhető hozzá, vagy
c) rendeltetés helye szerinti tagállam;
24.
külföldi:
a devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények
módosításáról szóló
2001. évi XCIII. törvény 2. §-ának 2. pontjában
meghatározott fogalom;
25.
levelező:
olyan biztosító, a biztosító részére kárrendezési tevékenységet végző szervezet,
kárrendezési megbízott, egyéb szervezet vagy személy, akit vagy amelyet a működése szerinti ország
nemzeti irodájának jóváhagyásával a zöldkártyarendszerhez tartozó ország biztosítója jelöl a
biztosítottjai által a levelező országában okozott gépjármű-felelősségbiztosítási károk kezelésére és
rendezésére;
26.
Nemzeti Iroda:
az e törvény szerinti biztosítók szervezete, amely ellátja a nemzetközi gépjárműbiztosítási
megállapodásból és a kapcsolódó egyezményekből eredő koordinációs, kárrendezési és
elszámolási feladatokat;
27.


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 4
Tegnapi: 2
Heti: 16
Havi: 52
Össz.: 11 717

Látogatottság növelés
Oldal: Jogszabályok
Danubius Bróker Kft - © 2008 - 2020 - danubiusbroker.hupont.hu

Az, hogy weboldal ingyen annyit jelent, hogy minden ingyenes és korlátlan: weboldal ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »